Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Vanntette råd for overvann
overvann

Vanntette råd for overvann

Kari Skudal Hansteen
Kari Skudal Hansteen

Overvann er regnvann som ikke infiltreres i grunnen, men renner av tette overflater som for eksempel hustak eller parkeringsplasser (flomvann i urbane strøk). På grunn av fortetting og flere tette overflater, er overvann i tettbygde og urbane strøk etter ekstremnedbør mer og mer vanlig.

Plan- og bygningsloven setter krav om at kommunen skal avdekke om nye utbyggingsområder kan være utsatt ved store nedbørsmengder. I risiko- og sårbarhetsanalyser skal overvann vurderes, hvis det kan ha betydning for utbyggingsformålet.

En stor del av nedbøren infiltreres i grunnen når den faller på ubebygd område. Når det kommer bygninger, asfalt og betong, kan forholdene bli endret. Så mye som 80–90 prosent av nedbøren kan renne av fra slike tette flater – og skape flom fordi ledningsnettet overbelastes.

40 prosent av kommunene sier at overvannsutfordringene utgjør en stor kostnads- og velferdstrussel i deres kommune. Nesten seks av ti kommuner mener at kapasiteten i dagens systemer ikke er tilstrekkelig for å håndtere fremtidens nedbør. [1]

Bærekraftig håndtering

Overvann vil ikke bare føre til skade på private kjellere, men også kunne lamme offentlige institusjoner og infrastruktur. Et mulig tiltak er å utvide avløpssystemet i byene, men dette er svært kostnadskrevende og tidkrevende. Man kan rett og slett ikke bygge seg ut av problemet ved å dimensjonere avløpsnettet til å ta unna alt vannet som en dag kan komme. Det betyr at man i stedet må satse på en bærekraftig og klimatilpasset håndtering, som innebærer å infiltrere og fordrøye overvannet lokalt, og deretter sørge for trygg avrenning. Fordrøyning er en avløpsteknikk som brukes for å utjevne varierende vannføringer slik at ledningsnett og renseanlegg ikke blir overbelastet.

RIFs råd for bærekraftig håndtering av overvann i byene er:

 • Økt innslag av grøntarealer som drenerer vann.
 • Gjenåpne bekker.
 • Ta vekk asfalt areal (for eksempel til parkering) og erstatte med annen overflate- materiale som kan drenere vann.
 • Grønne tak.
 • Blå tak, som holder igjen vannet og porsjonerer det ut i passe mengder som er mulig for avløpsnettet å ta imot.
 • Utforme gater slik at deler av veien også kan være «vannveier» uten at det går ut over trafikantene; biler, syklende og gående.

Videre mener RIF at:

 • Det er behov for å utarbeide en sektorovergripende lov for vannforsyning, avløp og overvann. Eller i det minste starte med en Stortingsmelding om vann- og avløpssituasjonen i norske kommuner.
 • Fokus på å få overvannshåndtering inn så tidlig som mulig i planprosesser.
 • Sikre god tverrfaglig planlegging ved hjelp av troverdige modeller, slik at beslutninger blir tatt på et opplyst grunnlag.
 • Ivareta at sikker overvannshåndtering blir et felles ansvar og ikke noe som kan «delegeres» bort.
 • Aktiv bruk av teknologi i vannsektoren for et intelligent avløpssystem vil redusere konsekvensene av økt nedbør og «villere» klima.

[1] Regjeringens overvannsutvalg

Av: Liv Kari Skudal Hansteen, Adm. Direktør Rådgivende Ingeniørers Forening

Neste artikkel