Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Utdanning for et tryggere samfunn
Samfunnssikkerhet og beredskap

Utdanning for et tryggere samfunn

Foto: Getty Images

Etter- og videreutdanningen i samfunnssikkerhet og terrorbekjempelse gir en bred oversikt over fagfeltene samfunnssikkerhet, krisehåndtering, terrorisme og kampen mot terrorisme.

Hvilke problemer og utfordringer finnes når det gjelder samfunnssikkerhet og bekjempelse av terror, og hvordan kan disse løses best mulig? Det handler om å studere, og kritisk diskutere politiske prosesser og organisasjoner som har beredskap og håndtering av kriser og terror som sitt oppdrag. Kunnskapen gir grunnlag for å analysere nytten av de forskjellige tiltakene som brukes for å redusere usikkerhet, håndtere kriser og hindre terrorisme, ifølge Terje Knutsen, førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen (UiB).

Best mulig samarbeid

– Vi ser en rekke samfunnssikkerhetsmessige utfordringer, ikke bare innen internasjonal terror, men også innen naturbaserte katastrofer. I studiet ser vi på hvordan vi som samfunn bør organisere oss mot kriser og terror. Politi og forsvar har vanskeligheter med å samarbeide, det samme har ulike departementer og etater. En organisering for å få til best mulig samarbeid mellom de ulike instanser er svært viktig, sier Knutsen. Eksempelvis kunne bombingen av regjeringskvartalet vært unngått hvis de planlagte tiltakene hadde blitt gjennomført. Fordi mange ulike etater var involvert, var det revirstrid og silotenking, og tiltakene ble aldri gjennomført.

Vil forebygge terror

– Konkrete caser blir gjennomgått for å vise hvordan man best kan forebygge, håndtere og lære av kriser. På UiB har vi solid kompetanse innen forskning på terror, og vi ser på ulike perspektiv når det gjelder hva terrorisme er, årsakene til terrorisme og hvilke tiltak som kan settes inn for å avverge dette. Vårt samfunn trenger mer kunnskap for å forstå og forebygge fenomener som terror. Det er blitt en del av vår virkelighet som samfunn og enkeltpersoner må forholde seg til, sier Knutsen.

Minst mulig overvåkning?

– I vårt åpne, demokratiske samfunn er vi sårbare for mennesker med onde intensjoner. Da snakker vi ikke bare om tradisjonell terror, men også handlinger som negativt påvirker, for eksempel strøm-, mat- og vannforsyning. Så hvordan er det best å organisere oss, uten å gå over til å bli en overvåkningsstat? Det er en utfordring å bekjempe og sikre oss best mulig mot terror på norsk jord, og samtidig beholde et åpent samfunn med individuell frihet. Myndighetenes svar på terrortrussel inkluderer jo ofte overvåkning av befolkningen. Den typiske søkeren til studiet er ansatte i politi og forsvar, departement og fylkesmannsembeter. Mange arbeider allerede innen ulike former for samfunnssikkerhet, og de som tar kurset vil være bedre forberedt på å takle uventede samfunnssikkerhetsmessige hendelser når de vender tilbake til arbeidsplassen, avslutter Knutsen.

,

Next article