Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Stadig økende trusselbilde i samfunnet: – Vi vil bidra til trygghet
Sponset

Trusler kan komme i mange former, som ulykker, kriminelle handlinger, pandemi, flom og dataangrep. Sikkerhetsledelse kan bistå både private og det offentlige virksomheter med beredskapstiltak og trening – samt oppfølging 24/7.  

Trusselbildet i Norge og samfunnet generelt er i stadig endring – blant annet innen ulykker og kriminelle handlinger. De siste årene har Norge også vært preget av krisehåndtering, som pandemi, flom og dataangrep.  

– Dette stiller krav til riktige beredskapstiltak og at virksomheten er trent i proaktiv ledelse ved alvorlige hendelser, sier Anders Bøe, daglig leder i Sikkerhetsledelse.  

Sikkerhetsledelse består i dag av ansatte med mange års erfaring innen sikkerhet, beredskap, krisehåndtering og personsikkerhet. De ansatte har lang politifaglig kompetanse og erfaring fra reelle krisehendelser, påpeker Bøe. 

– Sikkerhetsledelse skal være en nøytral og uhildet samarbeidspartner, som bistår virksomheter i arbeidet med sikkerhet og beredskap.

Erfaring og kvalitet 

Sikkerhetsledelse har gjennom mange år gjennomført et omfattende antall beredskapsopplæringer med øvelser.  

– Vi har svært god erfaring med prosjekter innen beredskap og ledelse av store beredskaps- og kriseøvelser. For våre oppdragsgivere utfører vi løpende rådgivning inneholdende systemoppbygging av planverk, prosedyrer og annen dokumentasjon innen beredskap og kriseledelse. Vi gjennomfører også oppdrag i henhold til faste prosedyrer og interne kvalitetssikringsrutiner, forklarer den daglige lederen.  

Rådgiverne i Sikkerhetsledelse har mange års erfaring fra et bredt spekter av sikkerhets- og beredskapsfunksjoner og -oppdrag. Dette inkludere vesentlig politifaglig spesialkompetanse og praktisk erfaring fra reelle kriser innen beredskap og krisehåndtering. 

Sikkerhetsledelse

Vi skaper trygghet gjennom risikostyring, rådgiving, krisehåndtering, kurs og øvelser

Beredskap 

– Vi anbefaler alltid at virksomheten gjør en vurdering av trusler og risiko samt hvilke konsekvenser disse kan innebære, sier han.  

Planverk og prosedyrer må etableres og/eller revideres, slik at disse er til støtte når en uønsket hendelse inntreffer. I tillegg må plan og prosedyrer være kjent for beredskapsorganisasjonen, som ivaretas gjennom beredskapsopplæring og -øvelse.  

– Målet er at ansatte og definerte funksjoner i beredskapsorganisasjonen er trygge på beredskapstiltakene i virksomheten, og at de kjenner sine oppgaver og sitt ansvar. Beredskapsorganisasjonen skal ha faktisk evne til å håndtere en alvorlig uønsket hendelse eller krise i sin virksomhet, påpeker han.  

Dersom virksomheten ønsker støtte og rådgivning ved en inntruffet hendelse, tilbyr Sikkerhetsledelse beredskapstjeneste 24/7. De er i dag i beredskap for et stort antall private og offentlige virksomheter.  

– Vi ønsker å bidra til trygghet, forutsigbarhet og evne til å håndtere alvorlige uønskede hendelser for våre kunder.

Sikkerhetsledelses grunnverdier er Handlekraft – Enkelhet – Kompetanse. Dette etterlever vi gjennom alle oppdrag vi gjør for våre oppdragsgivere. 

HVA KAN SIKKERHETSLEDELSE BISTÅ MED?

• Risiko- og sårbarhetsanalyser: Rådgivning.
• Beredskapsplaner: Oppbygging, innføring og revisjon.
• Beredskapskurs og -øvelser: Skreddersydde kurs og øvelser inkludert øvingsledelse.
• Beredskap 24/7: Akutt sikkerhets- og beredskapsfaglig bistand. Utøves av rådgivere med spesialkompetanse fra politiet.
• Ettervern og psykososial støtte: Sikrer rask psykososial støtte for ansatte og andre involverte.
• Kriserådgiver: Fast tildelt ressurs, som kan styrke og støtte din virksomhet ved alvorligehendelser.
• Evaluering av krisehåndtering: Planlegging og styring/støtte under hele evalueringsprosessen.

Kontakt oss for en hyggelig prat!
Daglig leder Anders Bøe
[email protected]
tel: 66 10 99 40
Les mer på sikkerhetsledelse.no

Av Morten Risberg

Next article