Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Simulatorstyrte øvelser – et unikt konsept utviklet ved Nord universitet i Bodø
Sponset

Trening og øving blir stadig viktigere for å være forberedt når det uforutsette skjer.

Covid-19 startet som en utfordring for helsevesenet, men ble raskt en hendelse som måtte håndteres på tvers av sektorer. De årlige trussel- og risikovurderinger fra nasjonale myndigheter viser et stadig bredere spekter av kriser, som virksomheter og beredskapsaktører må være forberedt på. Hendelser som naturkatastrofer, pandemier, terror og cyberangrep vil kunne ramme store grupper på kort tid. Apparatet som skal respondere vil bestå av mange aktører og ledelsesnivåer. Trening og øving blir stadig viktigere for å være forberedt når det uforutsette skjer.

Simulatorstyrte øvelser bidrar til realisme og troverdighet i øvingssituasjoner. De er mindre ressurskrevende enn fullskalaøvelser, og det kan øves på risikofylte operasjoner, som for eksempel strålevern. Forskning viser at simulatorøvelser bidrar til økt motivasjon og et bedre læringsmiljø enn vanlige bordøvelser.

I en reell hendelse vil det være mange innsatsenheter, sensorer, kommunikasjonsverktøy og ledelsessystemer i bruk. Dette stiller store krav til ledelseskompetanse og mulighetene til å videreutvikle grensesnittet opp mot teknologiske verktøy. I Bodø har en i samarbeid med næringsliv og offentlig forvaltning etablert beredskapsledelseslaboratoriet NORDLAB. NORDLAB har bygd opp integrerte simulatorsystemer med et bredt spekter av norskutviklet ledelses- og beslutningsstøtteverktøy, samt radiokommunikasjon med nødnett for å kunne øve samordning på flere nivå. For å øve sivilt-militært samvirke og totalforsvarskonsepter knyttes også militære simulatorenheter til NORDLAB.

Studenter og beredskapsledere får gjennom simulatorbasert trening med større reelle øvelser muligheten til blant annet å teste ut planverk og ledelsesverktøy.

Utviklingen av kurs-, trenings- og øvingskonsepter ved NORDLAB er integrert mot Øvelse Nord, Norges største fullskala samvirkeøvelse. Øvelse Nord arrangeres årlig av Nord universitet i tett samarbeid med sivile og militære beredskapsaktører på alle ledelsesnivå. Øvelser i krevende områder i nord gir her en ekstra læringsdimensjon et viktig innovasjonsbidrag til det nasjonale beredskapssystemet. Basert på erfaringene fra trenings- og øvingsoppleggene bygges skreddersydde EVU-kurs for næringsliv, forvaltning og for beredskapsapparatet.

Av professor Odd Jarl Borch, senior- rådgiver Hege Christin Stenhammer, rådgiver Ida Kristin Schjesvold, Handelshøgskolen, Nord universitet

Next article