Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Sikkerhet i Neste Generasjon Nødnett
Sponset

Utbyggingen av 5G-nettet startet i 2020 og vil etterhvert dekke hele landet. 

Digital sikkerhet i 5G-nettet og IoT

5G vil ha kapasitet og fleksibilitet til å imøtekomme fremtidens behov ved at det gir raskere og mer pålitelig trådløst bredbånd, og at det støtter massiv IoT-integrering. Det vil si at alle slags dingser lett kan kobles til internett gjennom 5G. En stor endring i mobilnettet fra 4G til 5G er at 5G-nettet vil være langt mer skybasert og vil inkludere mange flere aktører, noe som gjør 5G-nettet mer komplekst og medfører en større eksponering overfor flere forskjellige digitale trusler. Dr. Ravishankar Borgaonkar i forskningsinstituttet SINTEF i Trondheim har gjennom flere år forsket på sikkerhet i mobilnett generelt, og i 5G-nettet spesielt. Han poengterer at komleksiteten i 5G-nettet er en utfordring for sikkerhet og personvern fordi økt kompleksitet typisk fører til flere sårbarheter som kan forbli uoppdaget i lang tid.

– Min forskning fokuserer nettopp på å analysere utfordringer for sikkerhet og personvern i 5G-nettet, slik at det kan bygges sikkert som en plattform for nye tjenester, inkludert kritisk kommunikasjon, sier Dr. Borgaonkar.

ravishankar-borgaonkar

Ravishankar Borgaonkar

Research Scientist, SINTEF

Tingenes internett, eller «the Internet of Things» (IoT), betyr at alle slags dingser kobles til internett, typisk gjennom 5G-nettet, men også gjennom andre nett som wifi og bluetooth. Når disse enhetene ikke bare er smarttelefoner og nettbrett, men også for eksempel sensorer i smarte hjem, i industrielt utstyr, i kjøretøy, i utrykningsfartøy for ambulanse, brann og politi, og på mennesker og dyr, kan vi skape avanserte og nyttige tjenester som aldri før var mulig. Potensielt kan dette også skape en enorm eksponering for cybertrusler. Det er ofte lett å hacke IoT-enheter slik at kriminelle kan stjele informasjon eller utføre sabotasje. Når IoT-enheter styrer bevegelige objekter eller medisinsk utstyr kan hackerangrep mot IoT skade og drepe mennesker. Hvis man tenker seg 5G-aktiverte IoT-enheter i Neste Generasjons Nødnett (NGN), kan virkningen av slike angrep påvirke nasjonal sikkerhet og kritiske samfunnsfunksjoner. Derfor er det essensielt at både 5G-nettet og dets tjenester bygges med robust sikkerhet.

Nødnettet i kommersielle nett

Nødnettet er et digitalt radiosamband for nød- og beredskapsaktører som gir sikker og robust kommunikasjon til bruk i nødsituasjoner og ved alvorlige hendelser. Dagens nødnett er bygget som et separat kommunikasjonsnettverk med egne basestasjoner og kommunikasjonslinjer.  Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom) utreder muligheten for å bygge Neste Generasjons Nødnett (NGN) på kommersielle nett. 5G-nettet, som mulig kandidat, vil gi langt større fleksibilitet for innføring av avanserte nødnett-tjenester. 

– En betingelse for å bygge NGN på kommersielle nett er naturligvis at sikkerhet og robusthet ivaretas minst like godt som i dagens nødnett, sier Nina Myren, fagdirektør for strateg i Nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB.

nina-myren

Nina Myren

fagdirektør for strateg i Nød- og beredskapskommunikasjon (NBK) i DSB

Dette kravet er nettopp fokus for det nyoppstartede forskningsprosjektet «Raksha» som finansieres av Forskningsrådet. Prosjektleder for Raksha er Dr. Borgaonkar i SINTEF Trondheim. Dr. Borgaonkar er en av landets fremste eksperter i sikkerhet for mobilnett, og han gjør seg også bemerket internasjonalt innen dette feltet. Gjennom sin forskning har han avdekket flere sårbarheter i spesifikasjonene for 5G-nettet, som senere er blitt korrigert. Takket være forskning utført av Dr. Borgaonkar vil 5G-nettet altså ha bedre sikkerhet enn det ellers ville hatt.

– Forskningsprosjektet Raksha skal i de neste fire årene foreta en systematisk studie av sikkerheten i 5G-nettet med hensyn på å vurdere om det vil være trygt som grunnlag for NGN, og for å utvikle sikkerhetsløsninger som reduserer 5G-relaterte trusler mot NGN, sier Dr. Borgaonkar.

– Vi er svært glade for at dette forskningsprosjektet ser på utfordringene for sikkerhet i NGN og 5G-nettet. Vi deltar i Raksha som rådgiver, og ser frem til resultatene fra prosjektet, sier Nina Myren i DSB.

Raksha – et viktig forskningsprosjekt

Raksha-prosjektet vil gi viktig kunnskap og utvikle løsninger for sikkerhet i 5G-nettet.

Som partnere i prosjektet har Dr. Ravishankar Borgaonkar fått med seg nasjonale sentre som sammen med SINTEF har tung ekspertise på forskning innen sikkerhet og robusthet i mobilnett. Disse sentrene er SimulaMet representert av Dr. Ahmed Elmokashfi, dernest Universitetet i Sørøst-Norge (USN) representert av professor Geir Køien, og til sist Universitetet i Oslo (UiO) representert av professor Audun Jøsang.

Forskningsinstituttet Simula ble splittet ut fra Institutt for informatikk på UiO i 2002 og har en lang tradisjon innen forskning på robusthet i kommunikasjonsnett. SimulaMet ble opprettet som en partnerorganisasjon til OsloMet Storbyuniversitetet i 2018.

– Fokus for SimulaMet er forskning og undervisning innen sikkerhet og robusthet for kommunikasjonsnett, der nettopp sikkerhet og robusthet i NGN er svært viktig, sier Dr. Ahmed Elmokashfi i SimulaMet. En PostDoc-forsker vil bli knyttet til SimulaMet som del av Raksha-prosjektet.

ahmed-elmokashfi

Ahmed Elmokashfi

Research Professor, SimulaMet

USN ble opprettet i 2018 ved å slå sammen tre høgskoler i Sørøst-Norge, og er fordelt over åtte campuser. Professor Geir Køien holder til ved USN Campus Vestfold, der han jobber med sikkerhet i mobilsystemer, sikkerhet i kritisk infrastruktur og digital sikkerhet og personvern generelt.

– Forskningsprosjektet Raksha bidrar til Norges strategi for digital sikkerhet i fremtidens kritiske infrastruktur, sier Køien. En PhD-student vil bli ansatt på USN for å jobbe på Raksha-prosjektet sammen med Dr. Køien.

geir-koien

Geir Køien

Professor ved Universitetet i Sørøst-Norge

Gruppen for digital sikkerhet ved UiO, ledet av professor Audun Jøsang, forsker på digital sikkerhet generelt, og spesielt på digital trusseletterretning.

– Raksha vil bidra til å forstå skiftende trussellandskap for neste generasjons kritisk kommunikasjonsnett, sier Jøsang.

PhD-student Robert Chetwyn på UiO fokuserer på digital trusseletterretning i sin forskning og vil bidra til forskningen i Raksha. I tillegg vil en ny PhD-student bli ansatt på UiO for å forske på trusselmodellering og risikostyring for tjenester og infrastruktur basert på 5G-nettet. Prosjektleder Dr. Ravishankar Borgaonkar poengerer at en viktig del av samfunnsnytten ved Raksa er å skape kunnskap som kan hjelpe DSB og Nkom når de skal ta beslutninger om en sikker tilpasning av 5G-nettet for NGN, og i tillegg for at andre tjenestetilbydere skal kunne tilby sikker tilpasning av 5G-aktiverte tjenester som IoT i fremtidens digitaliserte samfunn.

Av Audun Jøsang, UiO

Neste artikkel