Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Sammen skaper vi framtidens totalforsvar
Samfunnssikkerhet og beredskap

Sammen skaper vi framtidens totalforsvar

Janet M. Blatny
Janet M. Blatny
Janet M. Blatny, forskningsdirektør, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: FFI

Hvordan skal vi forsvare oss i en verden som blir stadig mindre forutsigbar? En viktig del av svaret er å samarbeide bedre og øke kunnskapen.

Det militære forsvaret vårt er viktig. Det kan likevel ikke takle alle utfordringer alene. Norges totalforsvar er summen av det samarbeidet vi får til mellom sentrale samfunnsinstitusjoner på tvers av sektorene.

Totalforsvaret omfatter mye

Konseptet for totalforsvaret omfatter mye. Det handler om gjensidig støtte og samarbeid mellom det sivile samfunn og Forsvaret. Målet er å planlegge for det som kan skje, og dermed kunne forebygge trusler og håndtere krisen. Totalforsvaret skal løse kriser også i fredstid. Det skal håndtere sikkerhetspolitiske kriser, væpnet konflikt og krig. Til alt dette kreves et utstrakt samarbeid mellom en rekke aktører, og på alle nivåer.

De sentrale i totalforsvaret er dem som leder Norge: Stortinget, Regjeringen, Regjeringens sikkerhetsutvalg, Statsministerens kontor, departementene, Kriserådet, lederdepartementet og Krisestøtteenheten. I tillegg er over tjue samarbeidsorganer og beredskapsfora tilknyttet totalforsvarsarbeidet.

Hva skal vi beskytte?

Grensene mellom statens sikkerhet og samfunnets er ikke lenger like klare. Nye typer trusler oppstår stadig, ofte med virkemidler vi ikke kjenner til bunns. Da må totalforsvaret få en felles forståelse for situasjonen. Et eksempel er informasjonsdomenet. Hvordan kan vi forebygge og håndtere påvirkningsoperasjoner via sosiale medier?

Totalforsvarets trusselbilde kan fortone seg som en mosaikk. Fem felter er likevel lette å få øye på. De fem er sikkerhetspolitikken, den økonomiske utviklingen, klimaendringene, teknologien og demografien.

Feltene griper inn i hverandre. For eksempel preges befolkningsutviklingen av vekst, urbanisering, aldring og høy migrasjon. Det kan i sin tur påvirke opinionen og føre til splittelser. Konflikter som skjer i Afrika og Midtøsten vil påvirke den nasjonale sikkerhets- og beredskapsevnen her. Teknologiutviklingen er ustoppelig. Den digitale endringen av kritiske samfunnsfunksjoner er bare del av et større bilde.

Alle aktører må involveres

I Norge har vi etablert et sentralt totalforsvarsforum for gjensidig informasjonsutveksling, og en samordning av totalforsvarsrelaterte problemstillinger og sivilt-militært samarbeid og samfunnssikkerhet. Forumet består av lederne for de mest sentrale etatene og direktoratene innenfor totalforsvaret. Det ledes av direktøren for Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Forsvarssjefen.

Utfordringene er store og mange. Beredskapsplanlegging og krisehåndtering krever at alle aktørene i totalforsvaret involverer seg.

En ting er sikker: Skal totalforsvaret bli det vi vil at det skal være, kreves det at vi utvikler og samler ny kunnskap og forener innsatsen. Det er kostbart og vanskelig å samle store og små, og å gjøre om innsikt og ny viten til bedre beredskap.

Det koster likevel mye mer å la være. Derfor trenger vi kunnskap om totalforsvaret.

Av Janet M. Blatny, forskningsdirektør, Forsvarets forskningsinstitutt (FFI)

Neste artikkel