Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Samfunnssikkerhet og beredskap involverer flere enn man tror
Samfunnssikkerhet og beredskap

Samfunnssikkerhet og beredskap involverer flere enn man tror

Foto: Getty Images

I en stadig mer uforutsigbar verden blir det viktigere å sikre befolkningens trygghet og velferd. Gjennom de siste årene har vi sett at kriser kan inntreffe når vi minst venter det. Evnen til å forebygge og håndtere slike situasjoner er avgjørende for samfunnets overlevelse og veien tilbake til normalitet.

Samfunnssikkerhet og beredskap involverer langt flere enn forsvaret og nødetatene. Tusenvis av arbeidstakere jobber hver dag for å få Norge til å gå rundt, og disse er en del av et viktig puslespill som sørger for at vi får mat på bordet, trygger grensene våre og passer på barna våre i en krise. Dette er en grunnleggende erkjennelse. Både beredskapen, og å holde hjulene til samfunnet i gang under en langvarig krise, krever innsats fra mange ulike yrkesgrupper.

Hans-Erik Skjæggerud

YS-leder

Må bruke samfunnsressursene mer effektivt

Under pandemien så vi hvordan ulike yrkesgrupper var helt avgjørende i arbeidet med å håndtere krisen. Helsepersonell risikerte sine egne liv for å redde andre, lærere stod på for å ivareta barna våre og deres utdanning under nedstengningen, mens arbeidere i matvareindustrien, transportsektoren og andre nøkkelbransjer jobbet døgnet rundt for å sikre at hjulene i samfunnet fortsatte å gå rundt. Dette viser tydelig at mange ulike yrkesgrupper spiller en avgjørende rolle i å styrke beredskapen.

Totalberedskapskommisjonen sin rapport (NOU 23: 17) skriver at samfunnsressursene må brukes mer effektivt, om vi skal styrke beredskapen i Norge. De fremhever og at alle relevante beredskapsressurser må integreres i det nasjonale beredskapsarbeidet.

Samarbeid er nøkkelen

Her kommer de ulike yrkesgruppene inn. For at disse skal prestere på best mulig vis, må vi investere i forebyggende tiltak, ressurser og opplæring på tvers av alle sektorer. Dette inkluderer øvelser og simuleringer for å forberede oss på ulike scenarier, samt å sikre tilstrekkelig finansiering og infrastruktur for å kunne reagere effektivt når krisen inntreffer.

Våre tillitsvalgte gir tilbakemeldinger om at mangler innenfor disse områdene vanskeliggjør deres deltakelse i beredskapsarbeid. Her må politikerne komme på banen. Ingen har større kjennskap til hvor skoen trykker i eget yrke enn våre tillitsvalgte. Beslutningstakere må derfor være lydhøre overfor erfaringene og behovene til de ulike yrkesgruppene som jobber innen samfunnssikkerhet og beredskap, og sette inn tiltak for å styrke helheten i den norske beredskapen.

YS har som slagord «Styrke gjennom samspill». Det er også en god overskrift for fremtidens beredskap i Norge. Vi takler kriser best når man får til et godt samarbeid på tvers av yrkesgrupper og profesjoner.

Av Hans-Erik Skjæggerud, YS-leder

Next article