Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Norske virksomheter undervurderer verdien av forebyggende tiltak
krisino

Norske virksomheter undervurderer verdien av forebyggende tiltak

Ingrid Ekse Svege, rådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR). Foto: NSR

Hvert annet år gjennomfører Næringslivets Sikkerhetsråd en stor undersøkelse om kriminalitet og sikkerhet i offentlig og privat sektor. Nå foreligger resultatene fra årets undersøkelse.

Et av de viktigste funnene i den nyeste undersøkelsen, er at 68 prosent av virksomhetene oppga at de ikke har skriftlige risikovurderinger om kriminalitet knyttet til sin egen virksomhet.

– Dette bygger opp under flere funn i undersøkelsen der vi ser at det er mye å hente ved å styrke det forebyggende arbeidet mot kriminalitet i Norge. Dette gjelder spesielt for de små og mellomstore private virksomhetene, mens det står litt bedre til i det offentlige, sier Ingrid Ekse Svege, som er rådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR).

Løsepengevirus

I undersøkelsen, som har fått navnet Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge, og forkortes Krisino, går det også frem at hele 15 prosent av de spurte forteller at de har blitt utsatt for løsepengevirus. Et vellykket løsepengevirus kan være svært alvorlig, særlig hvis det er rettet mot små eller mellomstore bedrifter siden de ofte verken har forsikringer eller nok ressurser til å håndtere slike angrep.

Digital reisesikkerhet og politianmeldelser

– For første gang stilte vi også spørsmål om hvorvidt organisasjonene har retningslinjer for digital reisesikkerhet. Dette handler om å ha retningslinjer for å sikre sine digitale verdier mens man er på reise, og det viste seg at bare en fjerdedel av respondentene hadde slike retningslinjer, fortsetter hun.

Et gjennomgående funn i Krisino over flere år har vært at en svært liten andel av den kriminaliteten som avdekkes blir anmeldt til politiet. I årets undersøkelse var det så mange som 76 prosent som oppga at de unnlot å anmelde kriminelle forhold fordi politiet som regel henlegger saken.

En viktig temperaturmåler

At kriminalitet og sikkerhet kartlegges jevnlig gjennom Krisino hvert annet år, gir et godt bilde av kriminalitets- og sikkerhetssituasjonen i Norge, og resultatene er til god hjelp i forbindelse med felles forebyggende arbeid.

– Vi får et veldig godt bilde av hvor skoen trykker og hvor man bør rette innsatsen i kriminalitets- og sikkerhetsarbeidet. Og ikke minst er undersøkelsen veldig verdifull for å se trender og utviklingstrekk over tid, avslutter Ekse Svege.

Fakta om Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen

– Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen i Norge (Krisino) gjennomføres hvert annet år.
– Formålet med undersøkelsen er å kartlegge ulike kriminalitets- og sikkerhetsutfordringer i både offentlig og privat sektor.
– Undersøkelsen er rettet mot 2500 respondenter. Respondentene er ledere i offentlige og private virksomheter.
– Kriminalitets- og sikkerhetsundersøkelsen består av cirka 30 spørsmål.
– Det er Næringslivets Sikkerhetsråd (NSR) som står bak undersøkelsen. NSR er en medlemsorganisasjon som har som formål å forebygge kriminalitet mot næringslivet.
– Resultatene fra Krisino lanseres på NSR’s sikkerhetskonferanse, en årlig konferanse som gjennomføres i september hvert år.

Av Tom Backe

Next article