Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Nå er det alvor
Samfunnssikkerhet og beredskap

Nå er det alvor

Foto: Getty Images

Det siste året har vi fått flere rapporter som slår fast at det både må en holdningsendring og en annen politikk til for å ruste oss mot en usikker fremtid der særlig det digitale trusselbildet øker.

Både NSM sikkerhetsfaglige råd og Totalberedskapskommisjonens rapport kommer med gode anbefalinger som både vi som representerer det private næringslivet og politikere på Stortinget og i regjeringen må følge opp.

EU og resten av verden bruker nå store ressurser for å skape fremtidens digitale konkurransekraft. Skal Norge ta en ledende rolle innen cybersikkerhet, er det avgjørende både med en robust og sikker infrastruktur, og myndigheter og selskaper som tar ansvar for å skape nødvendig tillit. Norge er også helt avhengig av digital infrastruktur og digitale løsninger for at dagens samfunn skal fungere.

Øyvind Husby


Administrerende direktør i IKT-Norge

Bredt spekter av tiltak

Det er ikke tvil om at det er behov for et bredt spekter av tiltak, blant annet bedre samordning, kompetanseheving i alle ledd, internasjonalt samarbeid og ikke minst styrke samarbeidet mellom offentlig sektor og næringslivet. Mange av våre medlemmer sitter på den kompetansen vi trenger og de løsningene som både det øvrige næringsliv og offentlig sektor etterspør. Samtidig viser NHOs kompetansebarometer for 2023 at nesten halvparten (43 prosent) av bedriftene i Norge mangler kompetanse på digital sikkerhet.

Det er likevel to overordnede tiltak som IKT-Norge vil peke på og som også anbefales fra både NSM og Totalberedskapskommisjonen: En langtidsplan for digital infrastruktur og en felles nasjonal strategi og regelverk – eller et veikart – for cybersikkerhet.

Langtidsplan for digital infrastruktur

IKT-Norge har lenge tatt til orde for en langtidsplan for digital infrastruktur i Norge på linje med tilsvarende planer for transportsektoren (NTP), forskning- og høyere utdanning og forsvaret. Ikke minst i et beredskapsperspektiv er dette viktig. Vi trenger en politisk forankret nasjonal plan som viser hvilke prioriteringer vi i fellesskap skal gjøre i et tiårsperspektiv knyttet til utbygging, vedlikehold og sikring av vår digitale infrastruktur.

Veikart for cybersikkerhet

Sammen med en langtidsplan, er det også behov for en nasjonal strategi, eller et veikart, for cybersikkerhet og digital beredskap i Norge. En slik strategi må først og fremst inneholde en operativ situasjonsforståelse på tvers av sektorer, eller etablering av et nasjonalt råd for digital sikkerhet og beredskap slik Totalberedskapskommisjonen foreslår. Vi må etablere koordinerte responsmekanismer som kan stå mot digitale angrep og ikke minst sikre tilstrekkelig beredskap og beskyttelse av kritisk infrastruktur. Vi trenger dessuten en oppdatering av eksisterende lov- og regelverk for cybersikkerhet, og ikke minst et løft knyttet til kompetanse, utdanning og forskning på cybersikkerhet.

Av Øyvind Husby, administrerende direktør i IKT-Norge

Neste artikkel