Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Mer samarbeid om sikkerhet
Samfunnssikkerhet og beredskap

Mer samarbeid om sikkerhet

Foto: Regjeringen

Norge er et av verdens tryggeste land å leve i. Likevel opplever vi alvorlige hendelser som kan ha store konsekvenser for samfunnet og katastrofale følger for den enkelte. Selv om mye allerede er gjort, er dette et kontinuerlig arbeid. Derfor vil regjeringen styrke totalforsvaret for å gjøre Norge enda tryggere.

I Etterretningstjenestens årlige trusselvurdering, Fokus 2018, ser vi at dagens trusselbilde blir stadig mer sammensatt og komplekst. Den peker på at trusler mot økonomiske, politiske og militære mål i Norge er økende i det digitale rom, og at vi kan forvente omfattende etterretningsoperasjoner mot Norge i 2018. Skillet mellom krig og fred, eller mellom sivile og militære problemstillinger, blir visket ut. Dette er trusler mot samfunnets interesser som ikke alene kan møtes med militære maktmidler. Sivil sektor har en nøkkelrolle i forsvaret av norske interesser.

Forsvarssektoren er i stadig større grad avhengig av sivile aktører fordi disse aktørene har ansvaret for kritiske samfunnsfunksjoner. For å være sikre på at Forsvarets systemer virker i både krise og krig, må den sivile infrastrukturen og de sivile leverandørene sette sikkerhet høyt. Totalforsvarskonseptet krever samarbeid, og det betyr at sivil infrastruktur må sikres.

Vi har derfor utarbeidet en ny sikkerhetslov. Den skal gjelde fra 1. januar 2019 og skal bidra til å øke den totale robustheten i samfunnet. Formålet er å gjøre myndigheter og virksomheter bedre i stand til å sikre samfunnet og sentrale nasjonale interesser mot trusler. Den nye loven legger til rette for økt samhandling mellom offentlige myndigheter, og mer samarbeid mellom offentlig og privat virksomhet. Dette vil gjøre det forebyggende sikkerhetsarbeidet bedre og mer helhetlig, og gi bedre digital sikring.

Trident Juncture – en test av totalforsvaret

Til høsten deltar rundt 35 000 NATO-soldater, 130 fly og 60 fartøyer i den største militærøvelsen i Norge siden den kalde krigen. Øvelsen Trident Juncture blir svært synlig, og vil foregå primært i Møre og Romsdal, Trøndelag, Hedmark og Oppland. Øvelsen vil forsterke samarbeidet innad i NATO, og vil være en god anledning til å øve mottak av store forsterkninger. I tillegg involverer øvelsen store deler av totalforsvaret, som dermed får testet sitt planverk. Dette er en unik mulighet til å øve hele bredden av totalforsvaret – sivilt og militært, og er avgjørende for å ivareta landets og innbyggernes sikkerhet i en tid med stadig mer krevende sikkerhetspolitiske utfordringer.

Nye utfordringer krever nye løsninger

Det er krevende å få til effektiv samhandling i krise og krig. Vi har utfordringer knyttet til situasjonsforståelse, informasjonsdeling og arbeidsfordeling. Kjennskapen til hverandres behov og ressurser er også begrenset. Regjeringen mener derfor at totalforsvaret må tilpasses dagens og morgendagens utfordringer, og at sivile og militære aktører erkjenner og planlegger for gjensidige avhengigheter. Først da kan vi sikre at ressursene finner hverandre slik at vi sammen er forberedt til å beskytte Norges territorium, selvstendighet, nasjonale verdier og verne om sivilbefolkningen.

Vi må videreutvikle og iverksette sikkerhetstiltak som består av gjensidig støtte og samarbeid mellom Forsvaret og det sivile samfunn. Dette dreier seg i første rekke om forebygging, beredskapsplanlegging og operative forhold. Vår første store mulighet til å teste er under øvelse Trident Juncture som kommer til høsten.

Denne øvelsen vil skape debatt – det ønsker jeg velkommen. Jeg oppfordrer alle som er opptatt av sivil beredskap og befolkningens sikkerhet å delta i denne debatten. Norges totale forsvarsevne angår oss alle.

Av Frank Bakke-Jensen (H), Forsvarsminister, 

Next article