Skip to main content
Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Forsvarsindustriens betydning for innovasjon, utvikling og totalberedskap i Norge
Samfunnssikkerhet og beredskap

Forsvarsindustriens betydning for innovasjon, utvikling og totalberedskap i Norge

Torbjørn Svensgård, Administrerende direktør Forsvars- og sikkerhetsindustriens forening (FSi). Foto: FSI

Norsk forsvarsindustri er resultatet av mer enn 60 års samarbeid mellom Forsvaret, akademia og forsvarsindustrien. Samarbeidet i den såkalte trekantmodellen, som tar utgangspunkt i brukernes behov, har tatt frem materiell, systemer og kompetanse som er avgjørende for Forsvarets og mange allierte nasjoners forsvars kampkraft og forsvarsevne.

Norsk forsvarsindustri eksisterer fordi blant annet topografi, klima og begrensede økonomiske og menneskelige ressurser, gjør at det i noen tilfeller er helt nødvendig å utvikle nasjonale løsninger for at Forsvaret skal kunne løse sine oppgaver. Ettersom Forsvaret, hverken i Norge eller i de fleste andre land, ikke besitter slik kompetanse, er Forsvarets operative evne og nasjonal beredskap, og dermed samfunnets sikkerhet, ubetinget knyttet til innovasjon i forsvarsindustrien.

Ny teknologi

I tillegg til å styrke forsvaret av Norge og NATO, skaper forsvarsindustrien store verdier og attraktive og interessante høyteknonlogiske arbeidsplasser i store og små bedrifter i lokalsamfunn i hele landet. I dag omsetter over 200 norske forsvarsbedrifter for mer enn 26 milliarder kroner i året, hvorav over 80 prosent er til kunder utenfor Norge.

Når den teknologiske utviklingen går stadig hurtigere og avansert teknologi i stor grad blir allment tilgjengelig, endres også trusselbildet og utfordringene. Da blir det viktigere enn noen gang at industrien, i samarbeid med brukerne, raskt evner å ta i bruk ny teknologi, slik at innovative løsninger som styrker den militære slagkraften raskt kan tas i bruk.

Erfaringen fra krigen i Ukraina viser hvor viktig det er å ha tilgang til nasjonale kompetanse- og teknologimiljøer som kan ta frem innovative løsninger skreddersydd for brukernes behov mens krigen pågår.  Vi ser både at ny teknologi muliggjør helt nye løsninger og at eksisterende materiell kombineres med ny teknologi. En annen erfaring er at behovet for å reparere og vedlikeholde materiell kun kan dekkes i samarbeid med industri og næringsliv.

Et sikrere samfunn

Å styrke samarbeidet mellom Forsvaret og industrien, gjennom å satse mer på innovasjon, forskning og utvikling og strategiske partnerskap for drift, vedlikehold, reparasjon og oppgradering av materiell, er avgjørende for Forsvarsevnen og nasjonal beredskap. Det muliggjør innovasjon og bidrar til et sikrere samfunn og robuste leverandørkjeder, samt til at næringslivet er forberedt på å trå til for å støtte Forsvaret også i krise og krig.

Tekst: Torbjørn Svensgård

Next article