Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Etterretning mot norsk næringsliv
Sponset

Trusselnivået var høyt og har nå forverret seg. Russlands invasjon av Ukraina og den sikkerhetspolitiske situasjonen i Europa gjør at vi igjen hører om kald krig og jernteppe. Hva betyr det for næringslivet?

At det eksisterer en vedvarende etterretningstrussel mot norske myndigheter og næringsliv har våre fagmyndigheter rapportert om i lang tid. Det er også kjent at flere lands etterretningstjenester opererer på norsk jord i det daglige, på ulovlig jakt etter informasjon eller andre måter å ivareta sine interesser eller skade våre.

Thomas Gjengstø

Senior Manager i BDO

Endret trusselnivå

PST vurderer at etterretningstrusselen fra Russland er høyere nå enn før krigen i Ukraina og trekker frem at premissene for trusselvurdering er endret; hva Russland har å vinne og hva de har å tape på ulike etterretningsaktiviteter i Norge.

Russland er underlagt økonomiske sanksjoner som er uten sidestykke, og arbeidet er pågående. Det tar tid før regelverk trer i kraft og før man kan se hvilke konsekvenser dette faktisk får, både for Russland og for næringsliv. Inntrykket fra norske virksomheter er at de jobber på spreng med å få oversikt, vurdere konsekvenser og handle. Russland har behov for informasjon om beslutningsprosesser, sanksjonspolitikk og hvordan næringslivet innretter seg, og har mest å vinne på å bruke sine etterretningsmetoder for å skaffe den.

Særlig mye har Russland trolig å tjene innenfor sin interessesfære; olje og gass, teknologi og forskning, råvarer, nordområdene, våpeneksport mv. Etterretningsoperasjoner kan svekke næringslivets konkurranseevne først og fremst ved at informasjon blir stjålet.

PST peker fortsatt på at nettverksoperasjoner vil utgjøre en alvorlig digital trussel. Disse kan også brukes til å manipulere informasjon og sabotere informasjonssystemer og dermed forårsake mer direkte skade. Disse kan rettes der det gjør vondt i norsk næringsliv, på samme tid som sanksjonene nok smerter i Russland.

Sikkerhet mot etterretning

Det er ganske sikkert at Russland vil intensivere sin etterretningsvirksomhet i årene som kommer. Høyere sikkerhetspolitisk spenning, mindre handel, mindre samarbeid og svakere diplomatiske forbindelser, vil føre til økt etterretningsbehov. Vi kan vente oss økt etterretningsaktivitet med bruk av et bredt spekter av metoder og virkemidler for å nå de valgte målene. Og i dette trussellandskapet – hva er den tryggeste vei?

For å kunne sikre din virksomhet fornuftig, er det en forutsetning med en god kartlegging og vurdering av dine verdier og hva som kan ramme disse. Dette bør nå gjennomgås på nytt i lys av situasjonen. Evnen og ressursene til å tilpasse seg endrede forhold som har betydning for sikringen er spesielt viktig nå. Spør deg selv – Har mine informasjonsverdier, eiendom, eller infrastruktur, interesse for uvedkommende? Hvorfor? Hvilke konsekvenser vil det få dersom disse verdiene tilfaller uvedkommende, blir urettmessig endret eller blir gjort utilgjengelige?

Både PST og NSM har lenge sagt at norske virksomheter kan ta enkle grep for å redusere sine sårbarheter. Foto: BDO

For de fleste norske virksomheter, handler god risikohåndtering om å redusere sårbarhetene knyttet til disse verdiene. Beslutningstagere har derfor alt å tape på ikke å stille de riktige spørsmålene nå; har vi tatt grep mot sårbarheter som kan utnyttes, har vi tatt høyde for trusselen mennesker kan representere, har vi vurdert hvilken risiko som foreligger hos oss og iverksatt tiltak som hjelper, vet vi hvem som er ansvarlig for å håndtere risiko, og har vi kontrollert at risikoen faktisk har blitt håndtert?

Både PST og NSM har lenge sagt at norske virksomheter kan ta enkle grep for å redusere sine sårbarheter. Trusselaktørene leter kontinuerlig etter sårbarheter som kan gi dem tilgang til sine mål. Et fellestrekk ved mange vellykkede nettverksoperasjoner er at trusselaktøren har utnyttet sårbarheter som sett i ettertid kunne ha vært enkle å lukke. Dette inkluderer for eksempel gjenbruk av svake passord, mangel på tofaktorautentisering eller utdatert programvare.

Hvordan krigen i Ukraina vil ende, er fremdeles et åpent kapittel. Men at Russland og andre trusselaktører vil øke sin etterretningsaktivitet mot norske mål i årene som kommer, er hevet over enhver tvil. Vi må nå heve sikkerhetsnivået på tvers av samfunnssektorer og bransjer slik at vi proaktivt kan møte utviklingen i trusselbildet.

BDO

BDO er et internasjonalt rådgivnings- og revisjonsselskap med dypt fotfeste i norsk samfunns- og næringsliv. Vi kjenner utfordringene, ser mulighetene og hjelper kundene våre med å nå små og store mål.

Les mer på bdo.no.

Av Thomas Gjengstø

Neste artikkel