Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Etter- og videreutdanninger med fokus på samarbeid mellom nød- og beredskapsaktørene
Utdanning

Etter- og videreutdanninger med fokus på samarbeid mellom nød- og beredskapsaktørene

politiaksjon
politiaksjon
Foto: Scanpix

Politihøgskolen, Forsvarets høgskole og direktoratene for nødetatene samarbeider om etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene. Målet er å gi kompetanse og styrke samarbeidet mellom aktørene. 

I 2015 la en tverrsektoriell arbeidsgruppe frem en studie om samvirkekompetanse på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet. Formålet var å kartlegge status og fremtidige behov for felles øvinger og kompetanse blant beredskapsaktørene. Studien ble sendt på høring, og basert på svarene fra høringen ble det satt ned en arbeidsgruppe som skulle behandle svarene. Omtrent samtidig med rapporten til den nye arbeidsgruppen, i 2016, ble Stortingsmelding nr. 10 (2016-2017), «Risiko i et trygt samfunn Samfunnssikkerhet», fremlagt.

– På bakgrunn av dette fikk Politidirektoratet i oppdrag fra Justisdepartementet å utrede felles etter- og videreutdanning for nød- og beredskapsaktørene i Norge. Dette oppdraget ble så gitt videre til Politihøgskolen, sier Eirik Rosø som er seksjonsleder på Politihøgskolen.

Diskuterte behovene

For å komme videre i arbeidet ble det arrangert en workshop med fagpersoner fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Helsedirektoratet og Forsvarets høgskole. På denne workshopen ble behovene for slike etter- og  videreutdanninger diskutert:

– En samstemt vurdering viste at det er behov for slike utdanninger, og vi så også på hvilke områder behovene var størst, fortsetter Rosø.

Det var spesielt innen områdene pedagogikk for instruktører, ledelse på taktisk, operasjonelt og strategisk nivå, samt øvingsplanlegging og evaluering at man avdekket behov for opplæring.

Gjensidig tillit og kjennskap

Det norske systemet for beredskap og krisehåndtering baserer seg på de ulike beredskapsaktørenes selvstendige ansvar og deres evne til å samvirke på tvers av etatsskiller og sektorgrenser. Erfaringer fra hendelser og øvelser har vist at behovet for gjensidig kjennskap og tillit er avgjørende for en vellykket, helhetlig krisehåndtering.

Rosø viser også til det pågående samarbeidet mellom Politihøgskolen og Forsvarets høgskole om utdanningen i nasjonal beredskap og krisehåndtering. Utdanningen skal legge til rette for at de ulike nivåene og sektorene får utdypet kjennskap til sitt eget og til hverandres ansvarsområde, kapasiteter, muligheter og begrensninger.

Samarbeidsavtalen er signert

Det er nå tegnet en avtale mellom Helsedirektoratet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Politidirektoratet, Forsvarets Høgskole og Politihøgskolen.

– Det settes i gang et arbeid for å utrede og fremme forslag til en modell for samarbeid om utvikling av felles etter- og videreutdanninger for nød- og beredskapsaktørene. Felles utdanningsaktiviteter skal støtte opp under samvirkeprinsippet. Prosessen starter i januar og fortsetter til september 2019, sier Rosø.

Oppstart i 2020

–  I tillegg til personell fra samarbeidspartnerne vil det også være naturlig at vi åpner opp for å tilby utdanninger til personer innen kommunal og statlig sektor. I redningstjenesten har vi for eksempel en stor gruppe frivillige som også kan trenge denne typen kompetanse, og det samme gjelder en rekke private selskaper, så målgruppen for slike utdanninger er ganske stor, påpeker Rosø.

– Hvis alt går etter planen, og alle strukturene faller på plass, er sannsynlig start i 2020 for de første utdanningstiltakene, sier Rosø avslutningsvis.

Av Tom Backe, 

Neste artikkel