Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » En styrket kommunal atomberedskap   
Samfunnssikkerhet og beredskap

En styrket kommunal atomberedskap   

Foto: Unsplash

Alle uønskede hendelser skjer i en kommune. Også atomhendelser. DSA ønsker derfor å tydeliggjøre kommunenes ansvar og rolle i beredskap og håndtering av akutt forurensning knyttet til atomhendelser.

Totalberedskapskommisjonen og koronakommisjonen påpeker behovet for god samordning og involvering av kommunene. DSA mener at det er et behov for å styrke kommune-Norges atomberedskap.

Per Strand

Direktør, Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Ønsker endringer i regelverket  

Atomhendelser kan variere fra mindre hendelser, der en radioaktiv kilde havner på avveie, til mer alvorlige hendelser med fare for stor spredning av radioaktiv forurensning. I Norge har vi en god atomberedskap, men det er store forskjeller i ressurser og kompetanse på kommunenivå. I dag har ikke kommunene en klar plikt til å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt radioaktiv forurensing. Forurensningslovens bestemmelser om kommunens ansvar gjelder kun for annen akutt forurensning.

DSA ønsker å sidestille disse to og gjøre forurensingslovens bestemmelser om kommunens ansvar gjeldende også for radioaktiv forurensning. Det vil gjøre det mulig for DSA som fagmyndighet å følge opp kommunene med et kompetanseløp og nødvendige ressurser, og tydeliggjøre DSAs rolle som forurensningsmyndighet med ansvar for statlig aksjonsledelse. Samtidig vil det fastsette kommunenes ansvar for å ha beredskap mot mindre tilfeller av akutt radioaktiv forurensning, samt deres plikt til å bistå staten ved håndtering og opprydding etter større hendelser.

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon gjør at trusselbildet stadig er i endring. Beredskap handler om å være forberedt på det verste.

Kompetanseheving og samvirke

Det nytter ikke å pålegge kommunene mer ansvar uten å få på plass et system for kompetanseheving og samvirke. DSA samarbeider tett med Kystverket og ser at de sammen med kommunene har lykkes godt i oljevernberedskapen med etableringen av interkommunale utvalg mot akutt forurensning. Gjennom samarbeid blir kommunene bedre forberedt og kan spille en viktig rolle i førsteinnsats ved en hendelse. Det vil også i en tidlig fase av en atomhendelse kunne være riktig å gjøre tiltak som kan redusere effektene av forurensningen, og det er viktig å ha planlagt for dette og for håndtering av avfall som kan oppstå etter slike tiltak.

Styrket beredskap gjør oss bedre rustet  

Dagens sikkerhetspolitiske situasjon gjør at trusselbildet stadig er i endring. Vi må være forberedt på mulige atomhendelser i nordområdene. Beredskap handler om å være forberedt på det verste. I Tromsø har kommunen, i samarbeid med en rekke aktører, jobbet i en årrekke for å håndtere anløp av allierte reaktordrevne fartøy. Sikkerheten rundt anløpene, og kommunenes beredskap i tilfelle noe uforutsett skulle skje, har vært svært god. Med en styrket kommunal beredskap mot akutt radioaktiv forurensing vil vi alle være bedre rustet til å møte en eventuell hendelse i fremtiden.

Av Per Strand, direktør Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Neste artikkel