Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Cybersikkerhet – stykkevis og helt
Sponset

Defendable ønsker å være en helhetlig sikkerhetspartner som bistår kunder med kosteffektive cybersikkerhetstjenester. Gjennom en risikobasert tilnærming, god situasjonsforståelse, solid motstandsdyktighet og 24/7 beredskap, bidrar vi til å styrke virksomheters forsvarsevne – derav navnet Defendable.

Selv om det ikke finnes én sikkerhetsløsning som passer for alle, kan alle finne en passende sikkerhetsløsning.

Rådgivning

En helhetlig tilnærming er en forutsetning for å lykkes med cybersikkerhet.

Har du en strategi og plan for sikkerhetsarbeidet som sikrer at de viktigste verdiene dine er godt nok beskyttet mot digitale trusler?

Etablering av et tilstrekkelig sikkerhetsnivå krever god oversikt over verdier som må beskyttes, og en risikobasert tilnærming i valg av tiltak.

Defendable ser operative og strategiske sikkerhetsutfordringer i sammenheng. Vi benytter kvantitativ innsikt fra overvåkning og sikkerhetstesting til å gi faktabaserte råd. Våre rådgivere lener seg på anerkjente rammeverk for sikkerhetsstyring og sikkerhets-arkitektur, og bygger sammen med kunden et solid fundament for å ivareta sikkerheten – også i fremtiden.

Sikkerhetstesting

Dataangrep lykkes ofte grunnet sårbarheter som kunne vært lukket i forkant.

Har du oversikt over sårbarhetene i IT-systemene dine, samt innsikt i svakhetene knyttet til hvordan disse systemene brukes? 

Tjenester eksponert mot Internett utsettes daglig for utallige angrepsforsøk, samtidig som sikkerheten ikke er bedre enn det svakeste leddet. Dette betyr at utnyttelse av kjente sårbarheter svært ofte er årsaken til at datainnbrudd lykkes. Slike innbrudd kan medføre store økonomiske tap, utilgjengelige systemer og driftsstans.

Defendable sine sikkerhetstestere arbeider daglig med å identifisere sårbarheter i virksomheters  IT-systemer, for dermed å redusere faren for kostbare cyberangrep.

Defendable kjørte en beredskapsøvelse for Hedmark IKT med cybertrussel som scenario. Øvelsen var spesielt nyttig for å synliggjøre virksomhetsrisikoen ved et større datainnbrudd. Vi har brukt erfaringer overfor våre eiere, i styret og startet en prosess med mer kontakt med de kommunale beredskapsansvarlige og informasjonsansvarlige.

Håvard Helland, Hedmark

Sikkerhetsovervåkning

Alvorlige datainbrudd oppdages sjeldent før det er for sent.

Ser du alt og alle som beveger seg i IT-systemene dine, og er du i stand til å oppdage og reagere på datainnbrudd før det er for sent?

For mange virksomheter er det en utfordring å oppnå optimal cyberberedskap ved bruk av kun interne ressurser. Uten synlighet i IT-infrastrukturen kan trusselaktører bryte seg inn og bevege seg uoppdaget, noe som gir dem muligheten til å stjele sensitiv informasjon eller gjøre kritiske systemer utilgjengelige.

Fra Defendables 24/7 operasjonssenter bistår erfarne sikkerhetsanalytikere virksomheter med å oppdage og håndtere angrepsforsøk – døgnet rundt.

Hendelseshåndtering

Rask og riktig respons kan utgjøre forskjellen mellom en alvorlig eller avverget krise.

Har din virksomhet en beredskapsplan, en beredskaps-organisasjon og kapasitet til å håndtere alvorlige cyberangrep?

Effektiv og riktig håndtering av dataangrep reduserer skadeomfanget betydelig.

Defendable sitt  Computer Emergency Response Team (CERT) bistår med behovstilpasset håndtering av sikkerhetshendelser, herunder:

  • Vurdering av hendelsesomfang og koordinering av initiell respons.
  • Tiltak for å få kontroll på angrepet og redusere konsekvensene.
  • Teknisk og strategisk kriseledelse.
  • Tilrettelegging for rask gjenoppretting.
  • Identifisering av forbedringsbehov.

Defendable

– Godkjent i NSM sin kvalitetsordningen for hendelseshåndtering
– Partner og fast plass ved Nasjonalt Cybersikkerhetssenter
– Leverer risikobaserte tjenester og produkter, herunder : strategisk rådgivning, sikkerhetsstyring, Sikkerhetsarkitektur, Sikkerhetstesting, 24/7 monitorering og  hendelseshåndtering
– 70+ ansatte, mange med erfaring fra de statlige sikkerhetstjenestene og større virksomheter innen kritisk infrastruktur
– Glødende engasjement for cybersikkerhet og sikring av samfunnet

Neste artikkel