Home » Samfunnssikkerhet og beredskap » Best beredskap når det offentlige og private samarbeider
Samfunnssikkerhet og beredskap

Best beredskap når det offentlige og private samarbeider

Foto: Olaf Heggø, Fotovisjon

Justisminister Tor Mikkel Wara er opptatt av nye trusler som følge av globalisering og digitalisering, og mener at vi til en viss grad også må sørge for å ivareta vår egen sikkerhet.

– I dag er det særlig to store utfordringer som vi står overfor. Verden vi lever i er i ferd med å bli farligere både når vi ser på globalisering og digitalisering. Når ideer, varer og folk flytter og krysser landegrensene våre er det er viktig at vi har kontroll. For eksempel mister vi 30.000 pass hvert år, det er en av grunnene til at vi er i ferd med å lage nye pass som knytter pass og person sammen på en bedre måte enn i dag. Dette er bare ett av flere konkrete tiltak som vi arbeider med. Den andre utfordringen knytter seg til digitaliseringen som på den ene siden gir oss mange fordeler i form av mange nye og bedre tjenester, men samtidig øker også sårbarheten vår. Vi kan bli mer utsatt for ID-tyveri, spionasje og hacking parallelt med at personvernet settes under større press, sier justisminister Tor Mikkel Wara når vi spør om hans vurdering av det norske trusselbildet.

Styrking av politi og IKT-sikkerhet

De siste årene har regjeringen gjort mye for å styrke politiet med mer ressurser og en ny politireform.

– Derfor har den skarpe enden av politiet blitt bedre i stand til å håndtere farlige situasjoner. Vi har også stor oppmerksomhet på IKT-sikkerhet. På dette området har også sivil sektor, og faktisk hver enkelt av oss et stort ansvar. Mye av dette dreier seg om veldig enkle ting som å oppdatere programvare og å bytte passord. Vi er i ferd med å fremme en ny lov om forretningshemmeligheter også, men én ting er lovverket som må være på plass. Det jeg synes det er viktigere å ha oppmerksomhet på er at norske bedrifter og institusjoner må sørge for å ha på plass en god og trygg IKT-kultur, slik at de klarer å beskytte sine egne immaterielle verdier på en forsvarlig måte, forsetter statsråden.

Redningstjenesten får flere oppdrag

Justis- og beredskapsdepartementet er også ansvarlig for redningstjenesten, hvor en av de viktigste investeringene er nye redningshelikoptre med større rekkevidde.

– Klimaet endrer seg. Det gir utfordringer knyttet til ras og andre værrelaterte hendelser. Vi ser også at folk beveger seg lenger ut til havs, høyere til fjells og lenger nordover. Det skaper nye utfordringer for redningstjenesten vår. Der hvor vi tidligere hadde en redningstjeneste som først og fremst var til for bestemte yrkesgrupper, som for eksempel fiskerne, har vi nå også mange flere privatpersoner og turister som kommer i tillegg. Derfor er det viktig at vi styrker redningstjenestens beredskap.

Testet sivil innsats under Trident Juncture

Trident Juncture var en NATO-øvelse som skulle teste det norske totalforsvaret. Justisministeren har samordningsansvaret for sivil side, og hadde derfor en viktig og sentral rolle i øvelsen. Derfor observerte han øvelsen ved flere anledninger. Vi spurte ministeren om hva samfunnet oppnådde med øvelsen:

– Når 50.000 soldater fra 31 land deltar med 70 skip, 130 luftfartøy og 10.000 kjøretøy, så får det også en betydning for sivil sektor. Det betyr at veldig mange parter blir involvert. Mannskapene skal ha forsyninger av mat og drikke, havnene våre må ta i mot militært utstyr og mye av det fraktes videre på veiene. Derfor fikk også etater som vegvesen, politi, havnevesen og sivilforsvaret testet ut sin egen beredskap under denne øvelsen. Øvelsen forløp for det meste veldig bra og totalforsvaret vårt ble virkelig satt på prøve under Trident Juncture, sier Wara.

Tenk på egen beredskap

Under den kalde krigen var det ikke så uvanlig at folk tenkte igjennom hvordan de skulle klare seg igjennom en krisesituasjon. Mange år med et forholdsvis stabilt verdensbilde har gjort at folk flest ikke har tenkt så mye på dette de senere årene.

– Vi bør bli flinkere til å tenke på vår egen sikkerhet og vår egen beredskap. Derfor har Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) laget en liste over ting som du bør ha i huset slik at du kan klare deg selv hvis det for eksempel skjer en hendelse som gjør at du mister strømmen, eller vannet blir avstengt. Slike situasjoner behøver ikke å oppstå på grunn av sikkerhetspolitiske årsaker, men like gjerne på grunn av naturkatastrofer. Jo flere av oss som er i stand til å ta vare på oss selv og hjelpe de rundt oss ved en hendelse, jo bedre rustet står vi som samfunn, og det er viktig for den totale beredskapen vår, avslutter justisministeren.

Av Tom Backe, 

Neste artikkel