Home » Digital sikkerhet » Arbeider for en tryggere digital hverdag
Sponset

I Buypass utvikler de sikkerhetsløsninger, blant annet sertifikater som sørger for elektronisk identifikasjon og som gjør at vi kan stole på digitale tjenester over landegrensene. 

For å sikre trygg digital kommunikasjon mellom ulike aktører må begge parter være trygge på at den man kommuniserer med er den som vedkommende utgir seg for å være. For å gjøre kommunikasjonen sikker utstedes det som på fagspråket kalles digitale sertifikater.

– Et digitalt sertifikat er en kobling mellom en kryptografisk nøkkel og en identitet. Identiteten kan for eksempel være en nordmann som er registrert i folkeregisteret, et norsk selskap registrert i Brønnøysundregisteret eller utenlandske personer eller foretak registrert i tilsvarende registre utenlands. Hvis vi skal gjøre forretninger med andre, og hvis vi skal lykkes med å digitalisere nye prosesser, er det helt nødvendig at det finnes gode systemer for trygg elektronisk identifikasjon. Derfor er dette veldig viktig, sierMads Henriksveen som er Fagansvarlig for CA & eID i Buypass AS.

Det handler om tillit

EU har en visjon om å realisere et digitalt indre marked. Et skritt på veien var innføringen av eIDAS-forordningen, en europeisk forordning som ble vedtatt i 2014 og som etablerer rammen for å sikre elektronisk samspill mellom bedrifter, borgere og offentlige myndigheter.

– Det finnes mange ulike digitale sertifikater, men skal man ha et med høy tillit må det tilfredsstille eIDAS-kravene og bli levert av en kvalifisert tilbyder av tillitstjenester i henhold til eIDAS, som for eksempel Buypass. Alle land i EU og EØS-området har opprettet en «trusted list» over de leverandørene som oppfyller bestemte krav til kvalitet og er underlagt revisjon og tilsyn i tråd med bestemmelsene i forordningen, det gir en ekstra trygghet, forklarer Henriksveen.

– Når vi utsteder et sertifikat som tilfredsstiller eIDAS-kravene blir disse anerkjent og akseptert på lik linje med sertifikater utstedt i andre europeiske land.

Åpner opp for nye betalingstjenester

Med nytt betalingstjenestedirektiv (PSD2) som nettopp er gjort gjeldende i Europa, er også betalingstjenester i ferd med å endres. Med PSD2 vil infrastrukturen innen bank og finans åpne for at nye aktører får tilgang til sine kunders konti i bankene for å skape nye og innovative betalingstjenester. Disse nye aktørene må identifisere seg overfor bankene med bruk av PSD2-sertifikater som utstedes av kvalifiserte tilbydere i henhold til eIDAS. I Europa finnes det i dag bare tolv kvalifiserte tilbydere som tilbyr denne typen digitale sertifikater, og Buypass er én av dem.

Av: Tom Backe, [email protected]

Neste artikkel